DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Miejski w Mosinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mosina.konsultacjejst.pl.

 • Data publikacji:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna - strona jest w pełni zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jakub Modrzyński
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: 618109528

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny Urzędu Miejskiego w Mosinie, przy Placu 20 października 1, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

    Na wejściu do budynku znajduje się podjazd co umożliwia wjazd do Urzędu dla osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich,

    w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie nie ma windy. Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą swobodnie poruszać się po parterze budynku

    przy budynku jest wydzielone miejsce do parkowania dla osób z niepełnosprawnością,

    toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze w pobliżu wejścia głównego do budynku,

    do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    w budynku nie ma pętli indukcyjnych,

    w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

    na wejściu do budynku pełni służbę strażnik miejski, w budynku nie ma obszarów kontroli,

    w budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Urząd Miejski w Mosinie, zgodnie z art. 11 (w. wym. ustawy o języku migowym) zapewnia również bezpłatny dostęp do świadczenia w postaci usług tłumacza języka migowego pod warunkiem, że chęć skorzystania z takiej możliwości zostanie zgłoszona na co najmniej 3 dni robocze przed wizytą (wyjątkiem są sytuacje nagłe). Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji podanych w niniejszej deklaracji.

Budynek Urzędu Stanu Cywilnego, przy ul. Śremskiej, nie jest przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

    wejście do budynku znajduje się nad poziomem gruntu, nie ma wykonanego podjazdu

    wszystkie pomieszczenia biurowe oraz sala ślubów usytuowane są na jednej kondygnacji na parterze budynku,

    przy budynku nie są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych,

    brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

    do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

    w budynku nie ma pętli indukcyjnych,

    w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

    na wejściu do budynku pełni służbę strażnik miejski, w budynku nie ma obszarów kontroli,

    w budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Urząd Miejski w Mosinie, zgodnie z art. 11 (w. wym. ustawy o języku migowym) zapewnia również bezpłatny dostęp do świadczenia w postaci usług tłumacza języka migowego pod warunkiem, że chęć skorzystania z takiej możliwości zostanie zgłoszona na co najmniej 3 dni robocze przed wizytą (wyjątkiem są sytuacje nagłe). Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji podanych w niniejszej deklaracji.

Budynek Gminnego Centrum Informacji w Mosinie, przy Placu 20 października 22, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

    Wejście do budynku jest położone na równi z gruntem co umożliwia dostę dla osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich,

    w budynku GCI w Mosinie nie ma windy. Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą swobodnie poruszać się po budynku.

    przy budynkunie ma wydzielonego miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnością,

    toaleta nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze w pobliżu wejścia głównego do budynku,

    do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    w budynku nie ma pętli indukcyjnych,

    w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

    w budynku nie ma obszarów kontroli,

    w budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Urząd Miejski w Mosinie, zgodnie z art. 11 (w. wym. ustawy o języku migowym) zapewnia również bezpłatny dostęp do świadczenia w postaci usług tłumacza języka migowego pod warunkiem, że chęć skorzystania z takiej możliwości zostanie zgłoszona na co najmniej 3 dni robocze przed wizytą (wyjątkiem są sytuacje nagłe). Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji podanych w niniejszej deklaracji.